Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wil komen.

Visum voor België (of Schengenlanden vertegenwoordigd door België)

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België, of voor landen die tot de Schengenzone behoren en waarvoor de visumafgifte gebeurt door de ambassade van België in Kigali
 1. Laatst bijgewerkt op

Belangrijke informatie


Rwanda


De Belgische ambassade in Kigali werkt met TLScontact als dienstverlener voor het indienen van visumaanvragen om naar België te reizen (kort en lang verblijf) of naar een ander Schengenland dat vertegenwoordigd wordt door de Ambassade van België (Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland in het kader van een visum kort verblijf (maximaal 90 dagen).

Voor meer informatie, gelieve de website van TLScontact te raadplegen. Gelieve te noteren dat TLS een eigen service fee aanrekent die bij het consulaire tarief voor de visumaanvraag komt. De ambassade van België past dezelfde regels toe voor al de landen die ze vertegenwoordigt. 

De vertegenwoordigingsovereenkomst van België met Frankrijk voor de indiening, behandeling en afgifte van Schengenvisa loopt af op 18 september 2023. Vanaf 1 september 2023 moeten Schengenvisumaanvragen voor Frankrijk worden ingediend via de website van VFS, evenals de afspraken voor de indiening ervan. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met VFS (+250 788 191 900 ; info.frrw@vfshelpline.com) of het Franse consulaat in Kigali.
 

Kivu - Democratische Republiek Congo


Onze post in Kigali is alleen verantwoordelijk voor visumaanvragen voor kort verblijf van inwoners van Kivu naar België, Duitsland (alleen voor Congolezen), Luxemburg, Nederland en Zweden.

Wat de visumaanvragen voor lang verblijf voor België betreft, zijn wij enkel bevoegd voor studenten die genieten van een beurs toegekend door een Belgische instantie (ARES, VLIR-UOS, DGD, enz.). Alle andere visumaanvragen voor lang verblijf moeten in Kinshasa ingediend worden.

Gelieve uw vragen uitsluitend naar kigali.visa@diplobel.fed.be te sturen.

Aankondiging visum


De Belgische ambassade in Kigali wenst u eraan te herinneren dat visumaanvragen uitsluitend bij en door de ambassade worden verwerkt. Behalve onze dienstverlener ‘TLScontact’ is er is geen enkele derde partij (zoals een "visumaanvraagcentrum") aangesteld voor het verzamelen en / of verwerken van visumaanvragen. Elke persoon en / of entiteit die anders zou beweren, doet dit dus ter kwader trouw. De enige toepasselijke tarieven zijn beschikbaar op deze website.

Ambasade y’u Bubiligi i Kigali iributsa abantu bose ko visa zigwa kandi zigatangwa gusa nayo ubwayo. Nta kindi kigo nka « visa application center » cyahawe uburenganzira bwo gukusanya cyangwa gukurikirana ibya visa uretse uwahawe uburenganzira ‘TLScontact’ Umuntu uwo ariwe wese uzabikora azaba akoze amakosa. Umuntu uwo ariwe wese uzabikora azaba akoze amakosa. Ibiciro byemewe biragaragara ku rubuga rwa interineti rwa ambassade.


Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?


Sinds 15 september 2021 is TLScontact  aangesteld als de partner van de Belgische Ambassade om de indiening van uw visumaanvraag te vergemakkelijken. 

U vindt alle nodige informatie over de nieuwe procedure voor uw visumaanvraag op de website van TLScontact

Houders van diplomatieke paspoorten of dienstpaspoortenfamilieleden van EU-burgers* (enkel voor C-visa) kunnen hun visumaanvraag rechtstreeks bij de Belgische Ambassade indienen. Zij dienen eerst een visumaanvraagformulier in te vullen op de website Visa On Web en vervolgens een afspraak te nemen op de website van e-Aappointment

*Familieleden van EU-onderdanen (inclusief die uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserse onderdanen: echtgeno(o)t(e) of partner, kinderen jonger dan 21 jaar of kinderen ten laste, bloedverwanten in opgaande lijn ten laste en kinderen ten laste van de EU- of Zwitserse onderdaan en, in het geval van een student, de echtgeno(o)t(e) en kinderen ten laste van de student.

Ontvankelijkheid van een Schengenvisumaanvraag

Een aanvraag is ontvankelijk zodra aan de volgende formele ontvankelijkheidscriteria is voldaan:

 1. De aanvraag wordt ten minste 15 kalenderdagen voor het voorziene vertrek ingediend (te noteren dat een aanvraag  vanaf 6 maanden voor het voorziene vertrek kan worden ingediend);
 2. 1 ingevuld en ondertekend visumformulier;
 3. Geldig reisdocument (het reisdocument moet minstens 3 maanden langer geldig zijn dan uw voorziene vertrek uit de Schengen zone);
 4. 1 foto;
 5. Betaalde visumleges voor de verwerking van de visumaanvraag;
 6. De biometrische gegevens (digitale vingerafdrukken) werden afgenomen (n.b. : de biometrische gegevens moeten worden afgenomen iedere 59 maanden te rekenen vanaf de eerste keer dat ze werden afgenomen).
   

Visumaanvragers


Visum kort verblijf (minder dan 90 dagen) voor residenten uit de Kivu-provincies, (DRC) :  

Congolese onderdanen en buitenlanders resident in de Kivu-provincies kunnen hun aanvraag voor een Schengenvisum indienen bij TLScontact (Visa Application Center) indien hun hoofdbestemming België, Duitsland (enkel voor Congolese onderdanen), Luxemburg, Nederland of Zweden is. Voor de andere Schengenlidstaten: gelieve de bevoegde Ambassade in Kinshasa te contacteren.

Visa kort verblijf - verplichte voorafgaande consultatie voor onderdanen van bepaalde derde landen:

Vraag uw visum aan tussen de 180ste en 15de dag voor uw voorziene vertrek.

Sommige Schengenlanden vragen om vooraf geconsulteerd te worden voor visumaanvragen ingediend bij andere Schengenlanden door onderdanen van bepaalde derde landen. Deze consultatie kan tot 7 kalenderdagen duren. Vandaar het belang, in het bijzonder voor personen die aan deze consultatie zijn onderworpen, om de bovenvermelde termijn van minstens 15 dagen te respecteren.  Momenteel is de consultatie verplicht voor de landen van onderstaande lijst.


Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?


De handling fee en de TLScontact service fee dienen betaald te worden bij TLS (Visa Application Center).

De handling fee voor een visum kort verblijf (C) bedraagt: 90€
Kinderen: 6 tot jonger dan 12 jaar: 45€
Kinderen: 0 tot jonger dan 6 jaar: gratis
Familieleden EU-onderdanen: gratis
Houders van diplomatieke paspoorten of dienstpaspoorten: gratis (indien de wederkerigheid is verzekerd)

De handling fee voor een visum lang verblijf (D) bedraagt 180€.

De handling fee wordt altijd in Rwandan Franc (RWF) betaald (zie website TLScontact) en wordt nooit terugbetaald (behalve indien de aanvraag door de Ambassade onontvankelijk wordt verklaard).

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen, dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald moet worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken


Welke documenten moet u voorleggen?


Voor meer gedetailleerde informatie over visa (verschillende soorten visa, welke documenten vereist zijn, voorwaarden, uitzonderingen, behandelingstermijnen, enz.) kunt u de website van de FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken raadplegen.


Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.


Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)


Zie Dienst Vreemdelingenzaken

Opgelet: Sinds 01-12-2018 worden de vingerafdrukken (10 vingers) van elke aanvrager van een D-visum die zes jaar of ouder is verplicht afgenomen. Uitgezonderd zijn personen bij wie het nemen van vingerafdrukken fysiek onmogelijk is. Eveneens uitgezonderd is het diplomatiek en consulair personeel dat op post komt. Het betreft hier dus visa voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort die geaccrediteerd of geaffecteerd zijn bij een diplomatieke of consulaire missie in België of die een functie uitoefenen bij een internationale organisatie die zijn zetel of een vertegenwoordiging in België heeft, evenals voor hun gezinsleden (partner en kinderen ten laste).

  
Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag


De Belgische ambassades en consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, kan u met het referentienummer van uw dossier de stand van zaken van uw visumaanvraag opvolgen – check Hoe zit het met mijn visumaanvraag? - of zend een e-mail naar infodesk@ibz.fgov.be

De Belgische ambassade of het consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

  
Schengenvertegenwoordiging


In Kigali vertegenwoordigt België momenteel 19 landen voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen): Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland,  Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (+ Liechtenstein).

Uitzonderingen, Congolese onderdanen en buitenlanders die resident zijn in de Kivu-provincies kunnen hun aanvraag voor een Schengenvisum indienen bij TLScontact (Visa Application Center) indien hun hoofdbestemming België, Duitsland (enkel voor Congolese onderdanen), Luxemburg, Nederland of Zweden is.

Voor de andere Schengen-lidstaten: gelieve de bevoegde Ambassade in Kinshasa te contacteren.

In Kigali vertegenwoordigt België ook Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

  
Medisch attest en erkende artsen


Belangrijke informatie

 • Over aanvragen die ontvankelijk zijn, wordt beslist binnen 15 kalenderdagen na de datum van indiening. Deze termijn kan in individuele gevallen worden verlengd tot ten hoogste 45 kalenderdagen, met name wanneer nader onderzoek van de aanvraag noodzakelijk is. In gemotiveerde spoedeisende gevallen wordt onverwijld over aanvragen beslist.
   
 • Een negatieve beslissing en de redenen van weigering van een visum worden aan de aanvrager meegedeeld en gemotiveerd (in recht en in feite). De beroepsprocedure staat vermeld op het visumweigeringsformulier.
   
 • Op hun vraag, met betrekking tot de Europese Visumcode, moeten bepaalde Schengen lidstaten à posteriori geïnformeerd worden over visa afgeleverd aan onderdanen van landen die op volgende lijst voorkomen Annexe 17 (behalve in het geval van een luchthaventransitvisum).
   
 • Het feit in bezit te zijn van een visum geeft niet automatisch recht op binnenkomst. Van visumhouders wordt verlangd dat zij aan de buitengrenzen het bewijs kunnen voorleggen dat zij voldoen aan de inreisvoorwaarden, zoals bepaald in artikel 5 van de Schengengrenscode.
   
 • Klachten kunnen gestuurd worden naar kigali.visa@diplobel.fed.be of naar het volgende adres: Ambassade van België, BP81, KN 65 Street, Kigali, Rwanda.
   

Contact


Voor informatie betreffende uw visumaanvraag kan u TLScontact contacteren - zie hun contacten op de website TLScontact

Indien u nog vragen zou hebben, kunt u ons altijd contacteren via e-mail op Kigali.Visa@diplobel.fed.be

Informatie over een visumdossier wordt slechts verstrekt indien u uw dossiernummer en paspoortnummer meedeelt. 

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.